Ostali programi


 

namenjen je malim uslužnim firmama za automatizaciju poslova fakturisanja, evidencije promena na tekućem računu i u blagajni, obrade putnih naloga, štampe naloge za plaćanje, knjige primljenih i knjige izdatih računa, KEPU, održavanje baze komitenata i robe, ...


agencije za obradu tržišta i javne komunikacije imaju potrebu za širokom bazom u kojoj su povezani projekti, firme, mediji, ljudi, mesta, specijalnosti, ... i u kojoj će svaki zahtev za izdvajanje podskupa sa datim karakteristikama biti uvek lako dostupan, uz uvid u sve informacije vezane za pojedinačne subjekte. BUZZME to daje.


automatizuje administraciju društava i udruženja: evidentira članstvo sa svim relevantnim podacima, lansira račune s nalozima za plaćanje članarine, evidentira pretplatnike na izdanja udruženja uz štampu računa i naloga za plaćanje, prati naplatu, olakšava distribuciju, daje brojne preglede i liste.